گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر ۱۳۹۹

گوشه ایی از عملکرد روابط عمومی منطقه یک وپایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور درایام الله دهه فجر ۱۳۹۹

گوشه ایی از فعالیت روابط عمومی شهرداری منطقه یک و پایگاه مقاومت بسیج شهید زارچی پور به مناسبت ایام الله دهه فجر به روایت تصویر: