مسدود نمودن دسترسی غیر مجاز

مسدود نمودن دسترسی غیر مجاز

به گزارش روابط عمومی منطقه یک شهرداری یزد.تخلف دسترسی غیر مجازبا صدوررای کمیسیون ماده صدوپیگیری از طریق مراجع قضایی مسدود گردید.

میثم طالبی عقدا معاون خدمات شهری منطقه پس از پیگیری های لازم از سوی کارشناسان و احراز تخلف از سوی شهرداری مسدود نمودن درب غیر مجاز واقع در خیابان جواد الائمه ۲۴ متری امام شهر کوچه مرتضی علی باتوجه به شکایت شاکی شهرداری منطقه با حکم کمیسیون ماده صد ، مراجع قضایی و حضور نیروی انتظامی مسدود گردید.

حمید دهقان بنادکی مدیر منطقه : ضمن تقدیروتشکر افزودند: اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت برساخت وسازهای شهری در محدوده منطقه یک شهرداری یزد ادامه و با واحدهای متخلف که مبادرت به هرگونه تخلف خارج از ضوابط می کنند طبق قانون برخوردخواهدشد.