سامانه مدیریت تبلیغات فرهنگی


در اوضاع کرونا تردد و سفر برون شهری نیاز به اخذ مجوز از فرمانداری دارد و این سامانه با ساز و کارهایی که دارد بصورت آنلاین به شهروندان امکان ثبت درخواست تردد و اخذ مجوز مربوطه را فراهم می نماید.

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​​​​
سامانه درخواست مجوز تردد (کرونا)