سامانه اتوبوس یاب


1
2
3
در سامانه اتوبوس یاب، شهروندان ایستگاه مورد نظرشان را بر روی نقشه انتخاب کرده و سامانه اتوبوس یاب مسیر‌های منتهی به آن ایستگاه را نمایش می دهد و با انتخاب مسیر مورد نظر، تمام اتوبوس های در مسیر به سمت ایستگاه مورد نظر بر روی نقشه همراه با فاصله نمایش داده می شود.
* اتصال بیش از ۲۰۰ اتوبوس به سامانه جدیداز طریق GPS
* ترسیم و جانمایی 2271 ایستگاه و 104 مسیربر روی روی نقشه
* تولید سامانه نرم افزاری و APP مربوطه
* نصب یک دستگاه تابلو هوشمند اطلاع رسانی در پایانه دولت آباد​​​​​​​​​​​​​​.
​​​​​​​
​​​​​​​
سامانه  اتوبوس یاب
دانلود برنامه  اتوبوس یاب