مديريت حراست

سلیمی
سرپرست
تلفن تماس: 03533133600
شرح وظایف:

​​​​​​​- انجام امور مربوط به حراست اموال ، ساختمانها ، ماشین آلات، تاسیسات شهرداری طبق دستورالعمل های ابلاغی- تهیه و ابالغ دستورالعملهای حفاظتی برای واحدهای مختلف شهرداری برای جلوگیری از بروز حوادث و اتفاقات احتمالی
- انجام امور مربوط به حفاظت پرسنلی طبق دستورالعملها و روشهای تعیین شده از مراجع ذیصالح
- کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی شهرداری و تهیه گزارش مورد لزوم
- حفظ و نگهداری کلیه اوراق و اسناد و پرونده های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
- انجام کلیه امور محرمانه مربوط به تلکس ، فاکس و بی سیم شهرداری و واحدهای تابعه شهرداری
- برنامه ریزی و پیگیری توسعه کمی و کیفی ، سخت افزاری و نرم افزاری و افزایش بهره وری 137 به عنوان مهمترین درگاه اطلاع یابی شهرداری.
- جمع بندی و تحلیل داده های 137 به منظور برنامه ریزی دقیق برای رفع معضلات شهری .
- نظارت بر بازخورد گیری و رضایت سنجی مستمر از شهروندان درخصوص رضایت از عملکرد 137 با همکاری امور پژوهش و افکار سنجی.
​​​​​​​-- ثبت درخواستهای و شکایات در سامانه 137 و پیگیری تا حصول پاسخ منطقی و کارشناسی براری ارائه به شهروندان.


​​​​​​​
​​​​​​​

مصطفی دهقان
.
مسئول برج مراقبت
​​​​​​​(تکنولوژی های نظارتی،پایش تصویری، بی سیم، 137 و...)