اردوی یک روزه بانوان شاغل در شهرداری یزد و سازمان های تابعه در شهرستان مهریز