معاون برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی معاون برنامه ریزی وتوسعه نیروی انسانی

                                                       

 مهندس محمود دهقان طزرجانی

 

 

 کارشناسی عمران از دانشگاه یزد

 
وظايف:
-طراحي وتهيه برنامه هاي كلي شهرداري اعم از اداري، مالي ، اجرايي، خدماتي، عمراني، اقتصادي وغيره در قالب برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
-نظارت بر تهيه و تدوين برنامه هاي بلند مدت، ميدان مدت و كوتاه مدت با مشاركت واحدهاي ذيربط
-تهيه ونظارت مستمر بر اجراي بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه هاي مصوب و سياست هاي شهرداري قبل از تقديم به مراجع تصويب كننده
-بررسي، مطالعه و پيشنهاد تغيير و اصلاح بودجه ساليانه شهرداري و تفريغ بودجه شهرداري و ارائه آن به مراجع ذيربط
-انجام بررسي هاي مربوط به برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف
-اقدام در بررسي و اعلام نظر نسبت به درآمدها و هزينه هاي سازمان هاي تابعه شهرداري
-نظارت بر تعيين و تخصيص اعتبارات و ابلاغ آنها جهت اجرا
-نظارت بر جذب بهينه اعتبارات در طرحهاي مصوب
-اقدام در جهت اجراي مدل هاي مصوب جهت تخصيص بهينه اعتبارات بين طرحها، برنامه ها و اهداف كلي برنامه هاي چشم انداز توسعه
-نظارت بر حسن اجراي صحيح دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به بودجه در كليه واحدهاي مربوطه
-برنامه ريزي، هدايت، سياستگذاري وتعيين محورهاي مطالعاتي و اقتصادي وانجام مطالعات و بررسي اثرات اقتصادي طرحها و پروژه هاي عمراني در شهر
-نظارت و كنترل بر پروژه هاي شهرداري و مناطق و سازمانهاي وابسته
-انجام بررسي ها و نظارت مربوط به براورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آنها به فعاليت هاي مختلف
-اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار تشكيلاتي شهرداري و واحدهاي تابعه
-بررسي و شناسايي دوره هاي آموزشي مورد نياز مديران و كاركنان شهرداري ونظارت بر اجراي آن در قالب برنامه هاي آموزشي
-انجام برنامه هاي پژوهشي و ارتباط با مراكز تحقيقاتي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي مرتبط با برنامه ريزي هاي شهري و شهرداري
-برنامه ريزي به منظور برقراري ارتباطات اصولي با سازمانهاي تخصصي بين المللي كه در زمينه بهبود امور شهر تلاش مي كنند
-تهيه دستورالعملهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان شاغل جهت آشنائي بيشتر با وظائف، قوانين و ضوابط مورد عمل
-انجام مطالعات لازم در راستاي وظايف و ماموريتهاي شهرداري با هدفتامين رفاه و اسايش بيشتر شهروندان متناسب با شرايط جغرافيايي و اجتماعي
-برنامه ريزي به منظور تعيين نحوه برقراري ارتباط و تعامل بين شهرداري با مراكز علمي و دانشگاهي اخل و خارج كشور
-تهيه و ابلاغ بخشنامه ها ودستورالعملهاي لازم جهت بهبود روشها و گردش كار واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي و وحدت عمل
-ارايه خدمات مشورتي در زمينه بهبود سيستمها و روشهاي گردش كار به واحدهاي تابعه شهرداري و سازمانهاي وابسته
-تهيه و تنظيم نظام اداري مبني بر تكريم ارباب رجوع بر اساس سيستم اطلاع رساني منسجم و پويا
-برنامه ريزي به منظور تهيه وتدوين طرح چشم انداز توسعه شهر بر اساس محورهاي استراژيك
-برنامه ريزي به منظور ايجاد بانك اطلاعاتي آماري، جامع،به روز و كارآمد شهرداري و سازمانهاي وابسته
-طراحي و ايجاد ساختار بانك اطلاعاتي براساس استانداردهاي مربوط و همچنين ايجاد و پياده سازي بانك هاي اطلاعاتي
-ايجاد نظام  طبقه بندي، تحليل و كنترل اطلاعات و بررسي تطبيقي با برنامه هاي شهرداري
-پشتيباني اطلاعاتي و آماري از حوزه هاي مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارشهاي تحليلي از عملكرد حوزه هاي مختلف
- تعيين نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري، پشتيباني و نگهداري سيستم هاي رايانه اي شهرداري و سازمانهاي وابسته
-صدور دستورالعملها و ضوابط مربوط به نگهداري سيستم ها
-انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق

سازمان های مرتبط با معاونت برنامه ریزی سازمان های مرتبط با معاونت برنامه ریزی